The first MSc cohort completed their course in September 2012 – congratulations to you all. The names, contact details and destinations of the students can be found below.
IMG_5913
Student
Where are they now?


Dimela, Nefeli
PhD Imperial College
Dong, Qingzu

Emmanuel, Petros

Gao, Guohan

Lemine, Anne-Caroline

Li, Kang

Liang, Shuang

Liu, Shu-Hao

Ravichandran, Praveen

Sors, Arnaud
GE Global Research Munich
Teo, Jia
Samsung (Korea)
Wu, Ji
PhD Imperial College
Xian, Jingwei

Xin, Yanda

Yong, Ana Xiao Hui
PhD University of Surrey/NPL
Zhang, Miaomiao

Zheng, Xiao